اصلاح ضریب توان کارخانه چوکا به روش EPC

فعالیتهای انجام شده در این پروژه