طرح نیروگاه بازیافت حرارت سیمان فارس نو- فیروز آباد فارس

حدود 26%

15% آورده

85% تامین کننده مالی

EPCF

18 ماه

11/5میلیون یورو+ 15 میلیارد ریال

حدود 5/3 مگاوات

اقدامات انجام شده

 • در انتظار تعیین تکلیف فاینانس طرح
 • اقدامات جهت تأمین مالی خارجی و داخلی
 • مذاکرات با سیمان فارس نو و تعیین چارچوب همکاری
 • انعقاد قرارداد خرید تضمینی PPA با سانا
 • تهیه طرح اتصال به شبکه و اخذ تاییدیه از برق منطقه‌ای
 • اخذ مجوز محیط زیست
 • اخذ موافقتنامه احداث جدید
 • انعقاد قرارداد اجاره زمین با سرمایه پذیر (فارس نو)
 • برگزاری مناقصه محدود و انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد EPC
 • تهیه RFP با شرط فاینانس
 • اخذ مجوز احداث از سانا
 • تهیه طرح توجیهی اولیه
نیروگاه WHR فارس نو