طرح نیروگاه بازیافت حرارت سیمان فارس نو- فیروز آباد فارس

حدود 26%

15% آورده

85% تامین کننده مالی

EPCF

18 ماه

11/5میلیون یورو+ 15 میلیارد ریال

حدود 5/3 مگاوات

اقدامات انجام شده

نیروگاه WHR فارس نو