پروژه نیروگاه12مگاواتی شهرک صنعتی گرمسار

2 مگاوات به صورت صد درصد آورده سهامدار

10 مگاوات از محل منابع صندوق توسعه ملی و یا وام ریالی و یا آورده نقدی

اهم فعالیت های انجام شده