-          شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین

 

-         شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

 

-          شرکت مدیریت صنایع عمومی تأمین