خدمات مهندسی آب شیرین کن کرگان

فعالیتهای انجام شده در این پروژه

                  

 بررسی و صحه گذاری مدارک پیمانکار اولیه

 بازرسی از تجهیزات بنا به درخواست کارفرما

 طراحی مدارک BOP

 مدارک سیویل وساختمان کل کارخانه

 مدارک پایپینگ انتقال آب

 مدارک برق BOP

 بررسی مدارک خرید

 بررسی نقشه های ساخت پیمانکاران اجرایی