خدمات مهندسی اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی طرح پترو الفین فن آوران

فعالیتهای انجام شده در این پروژه

 
 

انجام مشاوره در ارزیابی

تهیه اسناد مناقصه

کمک به انعقاد قرارداد با مشاور موضوع

فراخوان

تهیه شرح کار مشاور مذکور