خدمات مهندسی نیروگاه ده مگاواتی اردکان

فعالیتهای انجام شده در این پروژه

مات مهندسی نیروگاه ده مگاواتی اردکان


 تهیه WBS و شکست کار پروژه بر اساس شرح خدمات قرارداد EPC

 پیمانکار

 تهیه لیست مدارک پایه ، تفصیلی و خرید برای کارفرما جهت پایش بهتر

 پیمانکار در بخش مهندسی

 بررسی زمانبندی پروژه و پیشنهاد توالی ارسال مدارک مهندسی و انجام

 فعالیتهای ساخت و اجرا به پیمانکار

 بررسی مدارک مهندسی پیمانکار

 تهیه CBS قرارداد

 پایش صورت وضعیتهای پیمانکار