خدمات مهندسی و طراحی پایه و تفصیلی سیستمهای TGS ، F&G، FFو ایستگاههای بارگیری مخازن دهگانه پتروشیمی فارابی

 فعالیتهای انجام شده در این پروژه 
مهندسی سیستم ایمنی و بارگیری مخازن پتروشیمی فارابی


 بررسی مستندات پتروشیمی و اعلام نواقص
 طراحی مدارک DikeWall
 ارسال مدارک متره و برآورد DikeWall
 طراحی مفهومی سیستم بارگیری و سیستم   ایمنی
 طراحی مفهومی سیستم F&G
 ارسال مدارک پایه فرآیندی بارگیری
 ارسال مدارک تفصیلی F&G
 تهیه برنامه زمانبندی تفصیلی و CBS