خدمات مهندسی، طراحی و توسعه چهار سایت فتوولتائیک شرکت Examon اتریش

فعالیتهای انجام شده در این پروژه

پروژه خدمات مهندسی و توسعه چهار سایت فتوولتائیک

 اخذ استعلام های مربوط به ظرفیت های خالی پست های موجود
 ثبت شرکت های معرفی شده در سامانه ساتبا
 بازدید میدانی از تمامی چهار ساخت گاه با لقوه و ارائه گزارش مرتبط
 گزارش میدانی از زمین مناسب برای هر ساختگاه با پارامتر های کلیدی   انتخاب ساختگاه
 ارائه گزارش های شبیه سازی با نرم افزار PVSyst
 ارائه گزارش رتبه بندی سایت های بازدید شده
 ارائه طرح های توجیهی فنی اقتصادی برای طرح های منتخب