ممیزی و مدیریت مصارف انرژی شیمی تکس آریا

فعالیتهای انجام شده در این پروژه

 ممیزی و مدیریت مصارف انرژی شیمی تکس آریا
 

 تعیین نقاط اندازه گیری

برنامه ریزی برای آماده سازی نقاط

رفع موانع اندازه گیری

 شناسایی تجهیزات مصرف کننده انرژی

 کنترل کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری محلی