خدمات مشاوره فنی و اقتصادی

خدمات امکان سنجی و طراحی پایه نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک

فعالیتهای انجام شده در این پروژه خدمات امکان‌سنجی نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک  فاز 1  …