خدمات نظارت بر O&M

نظارت بر نیروگاه گازی خلیج فارس

نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیمه اساسی و اساسی نیروگاه حرارتی طوس

فعالیتهای انجام شده و در حال انجام در این پروژه •نظارت بر بهره برداری و…

طراحی سیستم اعلان و اطفا حریق انبار لوازم یدکی و مواد شیمیایی نیروگاه طوس

•فعالیتهای انجام شده در این پروژه •نظارت بر اجرای سیستم اعلان حریق نیروگاه طوس  …

خدمات مهندسی و نظارت بر احداث واحد RO نیروگاه طوس

  فعالیتهای انجام شده در این پروژه  بازدید از واحد و بررسی چیدمان تجهیزات بررسی تجهیزات…

پایش مستمر Asset های نیروگاه طوس

•پایش مستمر Assetهای نیروگاه طوس   qسیستم مانیتورینگ جامع داراییهای هلدینگ انرژی : üبا نصب این…