پایش مستمر Asset های نیروگاه طوس

پایش مستمر Assetهای نیروگاه طوس
 
qسیستم مانیتورینگ جامع داراییهای هلدینگ انرژی :
üبا نصب این سامانه، پایش کلیه فرآیندها و سیستم های نیروگاهی و طرحهای تصفیه و یا تولید آب شیرین با رویکرد مونیتورینگ پارامترهای مرتبط با تولید، مصرف و همچنین مشاهده اطلاعات مربوط به تعمیرات و نگهداری در آنها  به شکل آن لاین و در محل هلدینگ  میسر شده است.