خدمات مهندسی و نظارت بر احداث واحد RO نیروگاه طوس

 

فعالیتهای انجام شده در این پروژه


 بازدید از واحد و بررسی چیدمان تجهیزات
 بررسی تجهیزات انبار شده در نیروگاه
 بررسی نیاز نیروگاه به آب خام
 بررسی اقتصادی احداث واحد جدید
 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات