طراحی سیستم اعلان و اطفا حریق انبار لوازم یدکی و مواد شیمیایی نیروگاه طوس

فعالیتهای انجام شده در این پروژه

نظارت بر اجرای سیستم اعلان حریق نیروگاه طوس

 
 
 طراحی سیستم اعلان
 استعلام از پیمانکاران
 برگزاری مناقصه
 بررسی پیشنهادات سازندگان
 عقد قرارداد(در دست انجام)