نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیمه اساسی و اساسی نیروگاه حرارتی طوس

فعالیتهای انجام شده و در حال انجام در این پروژه
•نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیمه اساسی و اساسی نیروگاه حرارتی طوس
 
 

 بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری
نظارت بر امور مرتبط با بازرگانی
انبار قطعات
ارزیابی، تأمین و کیفیت سوخت
پروژه های بهینه سازی
نظارت بر نت، مستند سازی و آرشیو