الف) مشخصات طرح :

  • ظرفیت تقریبی نیروگاه: 25 مگاوات
  • مدت اجرا : 11 ماه
  • محل اجرا : شهرک صنعتی گرمسار سمنان