- حفظ و صیانت از حقوق سهامدارات اصلی شرکت

- تعهد به حفظ ذخایر طبیعی و ملی کشور

- تعهد به الزامات زیست محیطی در طراحی ها و پروژه های اجرایی

- توجه جدی به اجرای طرحهای توسعه ای و سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته

- رشد و ارتقاء پیوسته سرمایه های انسانی سازمان