چشم انداز

 

-          یکی از پنج شرکت پیشرو در زمینه احداث نیروگاه مقیاس کوچکDG/CHP

-          شرکت پیشرو کشور درزمینه احداث نیروگاه بازیافت انرژی در صنایعانرژیبر(WHR)

-          شرکت پیشرو کشور در پروژه های تولیدبرق یا بخار ازبازیافت گازهای خروجی فلرهای صنایع نفت، گاز وپتروشیمی

-          شرکت مرجع در شستا در حوزهESCO

 

ماموریت

 

-          خدمات بهینه سازی تولید و مصرف انرژی

-          شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری حوزه انرژی

-          سرمایه‌گذاریپروژه‌های نیروگاه مقیاس کوچک

چشم انداز

 

-          یکی از پنج شرکت پیشرو در زمینه احداث نیروگاه مقیاس کوچکDG/CHP

-          شرکت پیشرو کشور درزمینه احداث نیروگاه بازیافت انرژی در صنایعانرژیبر(WHR)

-          شرکت پیشرو کشور در پروژه های تولیدبرق یا بخار ازبازیافت گازهای خروجی فلرهای صنایع نفت، گاز وپتروشیمی

-          شرکت مرجع در شستا در حوزهESCO

 

ماموریت

 

-          خدمات بهینه سازی تولید و مصرف انرژی

-          شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری حوزه انرژی

-          سرمایه‌گذاریپروژه‌های نیروگاه مقیاس کوچک