رئوس فعالیت های قابل ارائه در این حوزه به شرح زیر می باشد