انجام خدمات فنی و مهندسی برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار بازسازی واحد 600 پتروشیمی آبادان