انجام مطالعات طرح نیروگاه بازیافت حرارت سیمان فارس نو- فیروز آباد فارس