تدوین اسناد مناقصه و خدمات مشاوره انتخاب پیمانکار احداث نیروگاه 10 مگاواتی اردکان