خدمات صحنه گذاری مهندسی و برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای طرح ایستگاه افزایش فشار و خطوط انتقال گاز خوراک پتروشیمی آبادان