خدمات فنی و مهندسی برگزاری مناقصه انتخاب مدیریت طرح بازسازی واحد 600 پتروشیمی آبادان