خدمات مشاوره، مهندسی و طراحی و نظارت بر اجرای تکمیل و به‌روزرسانی سیستم ایمنی و آتش‌نشانی مخازن ذخیره‌سازی پتروشیمی فارابی