خدمات مشاوره فنی به منظور ارائه پیشنهاد بهینه تأمین برق شهرک سلامت خاتم