خدمات مشاوره و نظارت بر بهره برداری و تعمیرات و نگهداری نیروگاه تبریز-سال 1398 تا 1399