صحنه گذاری و تصدیق مدارک طراحی و تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه EPC برای اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق مخازن و نواحی صنعتی شیمی بافت