طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم فیلتر بالا گذر و جبران ساز توان راکتیو