طراحی پایه و تفصیلی سیستم‌های جانبی و ساختمانی آب‌شیرین‌کن کرگان