مطالعات امکان سنجی اولیه دریافت گازهای FCCU پالایشگاه آبادان به عنوان خوراک پتروشیمی آبادان