مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید محصولات پایین دستی در مجتمع پتروشیمی آبادان