پروژه خدمات فنی و شناسایی وضعیت توربین بخار – ژنراتور کارخانه چوکا