پروژه خدمات فنی و شناسایی وضعیت توربین بخار – ژنراتور کارخانه چوکا

پروژه خدمات فنی و شناسایی وضعیت توربین بخار – ژنراتور کارخانه چوکا

پروژه خدمات فنی و شناسایی وضعیت توربین بخار – ژنراتور کارخانه ...

خدمات مشاوره تدوین شناسنامه فنی و مالی توجیه طرح های افزایش سرمایه پتروشیمی ابادان

خدمات مشاوره تدوین شناسنامه فنی و مالی توجیه طرح های افزایش سرمایه پتروشیمی ابادان

خدمات مشاوره تدوین شناسنامه فنی و مالی توجیه طرح های افزایش سرمایه پتروشیمی ...

خدمات مشاوره و تکمیل مهندسی BMS ساختمان بورس اوراق بهادار تهران (مشاور ممیزی)

خدمات مشاوره و تکمیل مهندسی BMS ساختمان بورس اوراق بهادار تهران (مشاور ممیزی)

خدمات مشاوره و تکمیل مهندسی BMS ساختمان بورس اوراق بهادار تهران (مشاور ...

پروژه امکان سنجی انتقال کارخانه پولیکا نوین به مجتمع پتروشیمی آبادان

پروژه امکان سنجی انتقال کارخانه پولیکا نوین به مجتمع پتروشیمی آبادان

پروژه امکان سنجی انتقال کارخانه پولیکا نوین به مجتمع پتروشیمی ...

طرح استفاده از توربو اکسپندر(توربینهای انبساطی) در خط گاز ورودی نیروگاه طوس

طرح استفاده از توربو اکسپندر(توربینهای انبساطی) در خط گاز ورودی نیروگاه طوس

طرح استفاده از توربو اکسپندر(توربینهای انبساطی) در خط گاز ورودی نیروگاه ...

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید محصولات پایین دستی در مجتمع پتروشیمی آبادان

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید محصولات پایین دستی در مجتمع پتروشیمی آبادان

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید محصولات پایین دستی در مجتمع پتروشیمی ...

مطالعات امکان سنجی اولیه دریافت گازهای FCCU پالایشگاه آبادان به عنوان خوراک پتروشیمی آبادان

مطالعات امکان سنجی اولیه دریافت گازهای FCCU پالایشگاه آبادان به عنوان خوراک پتروشیمی آبادان

مطالعات امکان سنجی اولیه دریافت گازهای FCCU پالایشگاه آبادان به عنوان خوراک پتروشیمی ...

خدمات مهندسی صحه گذاری مدارک طراحی کمپرسورهای گازکوب پتروشیمی آبادان

خدمات مهندسی صحه گذاری مدارک طراحی کمپرسورهای گازکوب پتروشیمی آبادان

خدمات مهندسی صحه گذاری مدارک طراحی کمپرسورهای گازکوب پتروشیمی ...

مطالعه میدانی و ارائه گزارشات طرح های توسعه ای پتروشیمی آبادان

مطالعه میدانی و ارائه گزارشات طرح های توسعه ای پتروشیمی آبادان

مطالعه میدانی و ارائه گزارشات طرح های توسعه ای پتروشیمی ...

خدمات مهندسی و طراحی پایه و تفصیلی سیستمهای TGS ، F&G، FFو ایستگاههای بارگیری مخازن دهگانه پتروشیمی فارابی

خدمات مهندسی و طراحی پایه و تفصیلی سیستمهای TGS ، F&G، FFو ایستگاههای بارگیری مخازن دهگانه پتروشیمی فارابی

خدمات مهندسی و طراحی پایه و تفصیلی سیستمهای TGS ، F&G، FFو ایستگاههای بارگیری مخازن دهگانه پتروشیمی ...