رئوس فعالیت های قابل ارائه در این حوزه به شرح زیر می باشد

خدمات مشاوره فنی و اقتصادی

  • ارائه گزارشات فنی نیاز های طرح های صنعتی
  • ارائه مدل اقتصادی تامین مالی
  • تدوین گزارشات فنی و اقتصادی طرح های توسعه ای افزایش سرمایه ای
  • طراحی و توسعه نرم افزار و سخت افزار و پیاده سازی سیستم های مدیریت راه دور واحد ها

خدمات فنی مهندسی و طراحی

  • ظراحی مفهومی
  • طراحی پایه و تفضیلی
  • مهندسی خرید
  • تدوین اسناد مناقصه و برگزاری مناقصات
  • ارزیابی فنی و مالی پیمانکاران
  • صحنه گذاری و بازبینی طراحی و نظارت عالیه