رئوس فعالیت های قابل ارائه در این حوزه به شرح زیر می باشد

خدمات مشاوره فنی و اقتصادی

خدمات فنی مهندسی و طراحی