مناقصات و مزایده ها

مناقصات و مزایده ها

اسناد مناقصه احداث نیروگاه مقیاس کوچک 10 مگاواتی گرمسار(EPC)

آگهی مناقصه احداث نیروگاه مقیاس کوچک 10 مگاواتی گرمسار (EPC)