رئوس فعالیت های قابل ارائه در این حوزه به شرح زیر می باشد

  • تامین سرمایه اولیه طرح
  • تدوین مدل مشارکت
  • شناسایی و انعقاد تفاهمنامه و قرارداد با تامین کنندگان
  • تدوین مدل بازگشت سرمایه
  • انعقاد قرارداد های EPC در فرمهای BOT و BOO با تامین کنندگان