انجام خدمات مهندسی و مشاوره مطالعات فنی و اقتصادی نیروگاه بازیافت حرارت کارخانه کک طبس