تدوین اسناد مناقصه و خدمات برگزاری مناقصه و مبادله قرارداد نیروگاه خورشیدی زاهدان