تهیه و تدوین مستندات زیر ساخت حوزه مناقصات هلدینگ تاپیکو(با کاربری شرکت های زیر مجموعه)