طراحی ساختار تامین انرژی برق، تولید بخار و سرمایش شهرک سلامت خاتم