مطالعه میدانی و ارائه گزارشات طرح های توسعه ای پتروشیمی آبادان