صحنه گذاری و تصدیق مدارک طراحی و تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه EPC  برای اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق مخازن و نواحی صنعتی شیمی بافت

صحنه گذاری و تصدیق مدارک طراحی و تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه EPC برای اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق مخازن و نواحی صنعتی شیمی بافت

صحنه گذاری و تصدیق مدارک طراحی و تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه EPC برای اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق مخازن و نواحی صنعتی شیمی ...

تدوین اسناد مناقصه و خدمات برگزاری مناقصه و مبادله قرارداد نیروگاه خورشیدی زاهدان

تدوین اسناد مناقصه و خدمات برگزاری مناقصه و مبادله قرارداد نیروگاه خورشیدی زاهدان

تدوین اسناد مناقصه و خدمات برگزاری مناقصه و مبادله قرارداد نیروگاه خورشیدی ...

تدوین اسناد مناقصه و خدمات مشاوره انتخاب پیمانکار احداث نیروگاه 10 مگاواتی اردکان

تدوین اسناد مناقصه و خدمات مشاوره انتخاب پیمانکار احداث نیروگاه 10 مگاواتی اردکان

تدوین اسناد مناقصه و خدمات مشاوره انتخاب پیمانکار احداث نیروگاه 10 مگاواتی ...

انجام خدمات فنی و مهندسی برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار بازسازی واحد 600 پتروشیمی آبادان

انجام خدمات فنی و مهندسی برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار بازسازی واحد 600 پتروشیمی آبادان

انجام خدمات فنی و مهندسی برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار بازسازی واحد 600 پتروشیمی ...

خدمات صحنه گذاری مهندسی و برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای طرح ایستگاه افزایش فشار و خطوط انتقال گاز خوراک پتروشیمی آبادان

خدمات صحنه گذاری مهندسی و برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای طرح ایستگاه افزایش فشار و خطوط انتقال گاز خوراک پتروشیمی آبادان

خدمات صحنه گذاری مهندسی و برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای طرح ایستگاه افزایش فشار و خطوط انتقال گاز خوراک پتروشیمی ...

خدمات مهندسی و ارزیابی کیفی طرح پترو الفین ماهشهر

خدمات مهندسی و ارزیابی کیفی طرح پترو الفین ماهشهر

خدمات مهندسی و ارزیابی کیفی طرح پترو الفین ...