• 021-88567847
  • info@otepco.com​

خدمات ما

خدمات ما
خدمات فنی مهندسی

خدمات فنی مهندسی

این خدمات شامل موارد زیر است : 
۱. ممیزی انرژی
۲. آموزش
۳. خدمات نظارت و مشاوره
۴. خدمات مشاوره فنی، طراحی و مهندسی

 

 

طرح های سرمایه گذاری و احداث

طرح های سرمایه گذاری و احداث

رئوس فعالیت های قابل ارائه در این حوزه به شرح زیر می باشد :

۱. تامین سرمایه اولیه طرح

۲.تدوین مدل مشارکت

۳.شناسایی و انعقاد تفاهمنامه و قرارداد با تامین کنندگان

۴.تدوین مدل بازگشت سرمایه

۵.انعقاد قرارداد های EPC در فرمهای BOT و BOO با تامین کنندگان