• 021-88567847
  • info@otepco.com​

برگه: بهبود کنترل توان راکتیو از طریق خازن گذاری

حذف پدیده گذار جهت محافظت از بانکهای خازنی

 

با مطالعه بر روی اثر پدیده گذار بر روی بانکهای خازنی موجود درپستهای برق در کارخانجات و مراکز مختلف همچون پتروشیمی ها مشخص می گردد بدلیل وجود پدیده گذار در زمان کلید زنی در به طور مثال پتروشیمی ها بانکهای خازنی موجود در کارخانه پس از مدتی تخریب و از مدار خارج میگردیدند که شرکت مربوطه را متحمل هزینه های زیادی می نمایند.

 

بهبود کنترل توان راکتیو از طریق خازن گذاری

 

با شناسائی این پدیده و اندازه گیری پارامترهای مهم، طراحی و اجرای سیستم فیلتر بالا گذرجهت حذف این پدیده انجام می گردد.

 

بهبود کنترل توان راکتیو از طریق خازن گذاری