• 021-88567847
 • info@otepco.com​

برگه: خدمات مشاوره فنی مهندسی و طراحی

رئوس فعالیت های قابل ارائه در این حوزه به شرح زیر می باشد :

 

خدمات مشاوره فنی و اقتصادی

 • ارائه گزارشات فنی نیاز های طرح های صنعتی
 • ارائه مدل اقتصادی تامین مالی
 • تدوین گزارشات فنی و اقتصادی طرح های توسعه ای افزایش سرمایه ای
 • طراحی و توسعه نرم افزار و سخت افزار و پیاده سازی سیستم های مدیریت راه دور واحد ها

 

خدمات فنی مهندسی و طراحی

 • ظراحی مفهومی
 • طراحی پایه و تفضیلی
 • مهندسی خرید
 • تدوین اسناد مناقصه و برگزاری مناقصات
 • ارزیابی فنی و مالی پیمانکاران
 • صحنه گذاری و بازبینی طراحی و نظارت عالیه